Vstup do systému:

Přihlášení

Registrace

Klinická farmakologie a farmacie

reklama

Úvodník

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
Slovo úvodem

Originální práce

Ivona Malovecká, Ľubica Lehocká, Daniela Mináriková, Viliam Foltán
Analýza problematiky vakcinácie v pediatrii

Analyzing the issues of pediatric vaccination

Roman Hudec, Lýdia Božeková, Milan Kriška, Jana Tisoňová, Martin Wawruch, Viera Kristová, Viliam Foltán
Spotreba aspirínu v novom tisícročí

Aspirin consumption in new millennium

Hlavní téma

Pavel Horák, Martina Skácelová
Současné možnosti léčby postmenopauzální osteoporózy

Current treatment options for postmenopausal osteoporosis

Petr Hrdý, Pavel Novosad
Zásadní role vitaminu D v léčbě osteoporózy

Essential role of vitamin D in treating osteoporosis

Jan Štěpán
Vývoj nových léčiv v terapii osteoporózy

Developing novel drugs to treat osteoporosis

Přehledové články

Štefan Alušík, Zoltán Paluch
Léčivy indukované periferní neuropatie

Drug-induced peripheral neuropathies

Milan Hromádka, Richard Rokyta, David Suchý
Novinky v protidestičkové léčbě akutních koronárních syndromů

News in contemporary management of acute coronary syndromes

Šárka Lukešová, Otakar Kopecký
Praktické aspekty hormonální léčby karcinomu prsu

Practical aspects of hormonal therapy for breast cancer

Kazuistiky

Jiří Holý, Michal Sýkora, Petr Pták, Pavel Havránek
Akutní uzávěr abdominální aorty jako manifestace heparinem indukované trombocytopenie

Acute abdominal aortic occlusion as a manifestation of heparin-induced thrombocytopenia

Komentář

 
Reakce na článek „Vliv infuzního systému na kvalitu parenterální léčby“ autora Karla Urbánka a spolupracovníků publikovaný v časopisu Klinická farmakologie a farmacie 2014; 28(1): 26–30

Informace

MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.
Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc. – 75letý« Návrat zpět »

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.