Vstup do systému:

Přihlášení

Klinická farmakologie a farmacie

Originální práce

David Suchý, Ondřej Topolčan, Jindra Windrichová, Radka Fuchsová, Hana Brabcová, Soňa Loudová
Monitoring of the serum biomarkers during the therapy period of the patients with rheumatoid arthritis. Pilot Study

Monitoring of the serum biomarkers during the therapy period of the patients with rheumatoid arthritis. Pilot Study

Hlavní téma

Jana Fečková Mihályová, Juraj Ďuraš, Jana Zuchnická, Michal Kaščák, Roman Hájek
Ibrutinib v hematoonkologii

Ibrutinib in hematoonkology

Přehledové články

doc.MUDr.Tomáš Kvasnička, CSc
Dabigatran – klinické důkazy pro léčbu pacientů s TEN

Dabigatran – clinical evidence for treatment in patients with thromboembolism

Renata Večeřová
Koloidní stříbro a jeho biologická aktivita

Colloid silver and its biological activity

Marek Hakl, Olga Haklová
Léčba neuropatické bolesti se zaměřením na opioidy

Treatment of neuropathic pain with a focus on opioids

Lenka Součková, Adriana Ruzsíková
Nová antibiotika v klinické praxi a výzkumu

New antibiotics in the clinical practise and in the clinical trials

Milan Kolář
Sepse z pohledu klinické mikrobiologie

Sepsis from the clinical microbiology point of view

Kazuistiky

Viktor Talafa, Ondřej Zela, Dalibor Pastucha, Petra Šrubařová
Amiodaron: dobrý sluha, zlý pán. Kazuistika amiodaronem indukované tyreotoxikózy s fatálním koncem

Amiodaron: a good servant, but a bad master. Case report of amiodarone induced thyrotoxicosis with fatal outcome
« Návrat zpět »

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.