Klin Farmakol Farm 2016: 30(4): 24-27

Současný pohled na roli inhibitorů TNFα v terapii pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou

Břetislav Lipový1,2, Jakub Holoubek1
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno; 1
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno; 2

Toxická epidermální nekrolýza (TEN) představuje nejzávažnější syndrom ze skupiny SCARs (Severe Cutaneous Adverse Reactions).
Jde tedy o polékovou toxoalergickou reakci, u které dochází k rozvoji apoptózy v oblasti dermo-epidermální junkce.
Dodnes není spolehlivě vysvětlena komplexní patofyziologická podstata tohoto syndromu, což vede k jistým zmatečnostem
v terapii. Výsledkem je stále neuspokojivě vysoká mortalita. Vzhledem k tomu, že TNFα hraje důležitou roli v doposud popsané
patofyziologii TEN, zdá se být podávání inhibitorů TNFα logickou volbou v terapii těchto pacientů. Ovšem situace není tak
jednoznačná, jak se může na první pohled zdát.

Klíčová slova: toxická epidermální nekrolýza, biologická léčba, TNFα

Current perspective on the role of TNFα inhibitors in treating patients with toxic epidermal necrolysis

Toxic epidermal necrolysis (TEN) represents the most severe syndrome of the SCARs (Severe Cutaneous Adverse Reactions) group.
It is a drug-induced toxic-allergic reaction in which apoptosis develops in the area of the dermoepidermal junction. To date, the
complex pathophysiological nature of this syndrome has not been elucidated reliably, which has resulted in certain confusion
in the treatment. As a result, the mortality rate is still unsatisfactorily high. Given the fact that TNFα plays an important role in
the hitherto described pathophysiology of TEN, the administration of TNFα inhibitors appears to be a logical choice in treating
these patients. However, the situation is not as unequivocal as it may seem at first sight.

Keywords: toxic epidermal necrolysis, biological therapy, TNFα

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.