Klin Farmakol Farm 2016: 30(4): 14-18

Vyhodnocení účinnosti léčby anti-IgE monoklonální protilátkou nejen u těžkého alergického astmatu

Jaromír Bystroň, Beata Hutyrová
Oddělení alergologie a klinické imunologie, Fakultní nemocnice Olomouc
Ústav imunologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Autoři předkládají souhrn současných zkušeností s léčbou anti-IgE protilátkou (omalizumabem) na svém pracovišti a v České
republice. Uvádějí výsledky studií, ve kterých byl omalizumab použit k léčbě jiných alergických onemocnění než jen těžkého
průduškového astmatu a doplňují poznatky zaznamenané u pacientů sledovaných v registru CAR (Czech Anti-IgE Registry)
v České republice.

Klíčová slova: omalizumab, alergie, CAR – Czech anti-IgE register

Evaluation of efficacy of anti-IgE monoclonal antibody treatment not only in severe allergic asthma

The authors provide a summary of their current experience with anti-IgE antibody (omalizumab) treatment at their workplace as
well as in the Czech Republic. They report the results of studies in which omalizumab was used to treat allergic conditions other
than severe bronchial asthma, and present findings recorded in patients monitored in the Czech Anti-IgE Registry (CAR) in the
Czech Republic.

Keywords: omalizumab, alerhy, CAR – Czech anti-IgE register

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.