Klin Farmakol Farm 2016: 30(3): 33-36

Amiodaron: dobrý sluha, zlý pán. Kazuistika amiodaronem indukované tyreotoxikózy s fatálním koncem

Viktor Talafa1, Ondřej Zela1, Dalibor Pastucha2, Petra Šrubařová1
1 Interní oddělení nemocnice ve Frýdku Místku, p. o.
2 ReFit Clinic, s. r. o., Olomouc a Ústav rehabilitace lékařské fakulty Ostravské univerzity

V naší kazuistice poukazujeme na komplikaci léčby amiodaronem – indukovanou tyreotoxikózu 2. typu (AIT), která skončila fatálně. Konkrétně pojednáváme o 79letém pacientovi, který byl léčen amiodaronem pro paroxyzmální fibrilaci. AIT se u něho projevila velmi netypicky, a to změnou psychického stavu a kvalitativní poruchou vědomí s projevy srdečního selhání ústícího do zástavy oběhu. Byla provedena úspěšná kardiopulmonální resuscitace (KPCR) s napojením na umělou plicní ventilaci (UPV). Od začátku jsme podávali agresivní kombinovanou tyreostatickou terapii spolu s kortikoidy. I přes adekvátně vedenou terapii nedošlo ke klinické ani laboratorní remisi a nadále trvaly známky tyreotoxikózy. Proto byla z vitální indikace provedena totální tyreoidektomie (TTE) s tracheostomií (TS). Po dosažení eufunkce hormonální substituce. V dalším průběhu hospitalizace došlo k řadě komplikací. Dominují recidivující nozokomiální pneumonie v rámci UPV. Laboratorně bylo dosaženo eutyreózy, avšak po úspěšném odpojení od ventilátoru a odtlumení zůstává porucha vědomí na úrovni perzistentního vegetativního stavu (PVS). V průběhu dlouhodobé intenzivní péče dochází k postupnému vyčerpání biologických rezerv s rozvojem multiorgánového selhání, které končí po 72denní hospitalizaci smrtí pacienta.

Klíčová slova: amiodaron, hypertyreóza, tyreotoxická krize, tyreostatika

Amiodaron: a good servant, but a bad master. Case report of amiodarone induced thyrotoxicosis with fatal outcome

The case report showcases a complication of amiodarone treatment – type 2 amiodarone induced thyrotoxicosis (AIT) with a fatal outcome. A 79-year old patient was being treated with the culprit drug for paroxysmal atrial fibrillation. The treatment was complicated by an atypical clinical presentation of AIT with altered mental status, qualitative change of consciousness and heart failure resulting in cardiac arrest. A successful CPR was performed and the patient was put on mechanical ventilation. An aggressive course of thyrostatic treatment along with corticosteroids was started early on. Due to little to no clinical or laboratory response an urgent thyroidectomy with tracheostomy was performed as a last resort. Having at last reached euthyroid state, the thyroid hormone replacement therapy was started. A series of post-operative complications emerged including relapsing ventilator- associated pneumonia. The patient was ultimately weaned off the ventilator support and sedation but deep impairment of consciousness persisted (persistent vegetative state). Subsequent prolonged intensive care led to progressive deterioration of overall condition and multiple organ dysfunction syndrome developed. Death occured after a total of 72 days of hospital stay.

Keywords: amiodarone, hyperthyreosis, thyrotoxicosis, thyreostatics

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.