Vstup do systému:

Přihlášení

Klinická farmakologie a farmacie

Klin Farmakol Farm 2014; 28(2): 72-79

Moderní technologie a způsob jejich využívání pro optimalizaci léčby diabetu 1. i 2. typu v praxi

Carelink, Diabass 5.

Rudolf Chlup1,2,3, Ondřej Krystyník1, Michaela Nádvorníková3, Hana Zálešáková3, Emilia Ďurajková3, Iveta Poljaková2, Pavla Kudlová4, Josef Bartek5, Jana Zapletalová6, Vlastimil Procházka1
1 II. interní klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
2 Ústav fyziologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
3 Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun
4 Ústav zdravotnických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
5 Ústav lékařské chemie a biochemie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
6Ústav lékařské biofyziky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Klíčová slova: diabetes mellitus, fenomén svítání, selfmonitoring, glykemický profil, glukometr, inzulinové pumpy, terapeutická edukace,

Tato přehledová práce shrnuje zkušenosti autorů s intenzivním selfmonitoringem (SMPG) i se systémem kontinuálního monitoringu glykemie (CGMS). Desetibodový glykemický profil a kontinuální monitoring glykemie jsou pružnými ukazateli účinnosti terapie diabetu 1. i 2. typu a pomáhají rozpoznat i fenomén svítání. Osobní glukometr, selfmonitoring a edukace se dnes stávají základními předpoklady pro intenzifikaci inzulinoterapie i pro léčbu inzulinovou pumpou. Je žádoucí, aby tyto moderní metody pronikly do praxe. Na pracovištích autorů byla postupně testována spolehlivost glukometrů One Touch (Johnson&Johnson, USA), Optium (Medisense/Abbott, GB), Card (Medisense/Abbott, GB), Advance (Hypoguard, GB), Linus (Agamatrix, USA), Contourlink (Bayer, BRD) a CALLA (Wellion, Austria). Správnost a přesnost výsledků testovaných glukometrů dovolují jejich využívání v praxi.

Ten-point glycaemic profile: a flexible indicator of therapeutic efficacy and dawn phenomenon in persons with type 1 or type 2 diabetes mellitus This overview has summarized the authors' experience with intensive selfmonitoring including an evaluation of glucometers' reliability. A ten-point glycaemic profile and continuous monitoring are flexible indicators of therapeutic effectiveness and the dawn phenomenon in persons with type 1 or type 2 diabetes mellitus. A personal glucometer, selfmonitoring and education are now becoming prerequisites for successful intensive insulin treatment particularly when using the insulin pump. These modern methods should be implemented into practice. The following types of glucometers have been subsequently tested at the authors' workplaces: One Touch (Lifescan, GB), Optium (Medisense/Abbott, GB), Card (Medisense/Abbott, GB), Advance (Hypoguard, GB), Linus (Agamatrix, USA), Contourlink (Bayer, BRD) a CALLA (Wellion, Austria). Accuracy andrepeatability of results oéf tested glucometers allow their implementation into practice. Carelink, Diabass 5.


Plná verze článku

« Návrat zpět »

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.