Klin Farmakol Farm 2012: 26(4): 166-170

Poliekové poškodenie obličiek s aspektom na nesteroidové antiflogistiká

Zoltán Varga, Milan Kriška, Veronika Slezáková
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Poliekové poškodenie obličiek predstavuje často diskutovaný, napriek tomu v každodennej medicínskej praxi v mnohých prípadoch podceňovaný problém. S nežiaducimi účinkami liečiv postihujúcich obličky sa stretávajú lekári viacerých špecializácií. Dôležitosť problému podčiarkuje veľký počet liečiv s nefrotoxickým potenciálom. Nesteroidové antiflogistiká patria medzi najčastejšie predpisované liekové skupiny, veľa prípravkov je dostupných bez lekárskeho predpisu. Liečivá patriace do tejto skupiny sa vyznačujú nezanedbateľným potenciálom spôsobiť poliekové poškodenie obličiek. Riziko je akcentované v prípade súčasného užívania iných liečiv schopných navodiť zhoršenie obličkových funkcií. Prítomnosť dehydratácie a ochorenia postihujúce obličky ďalej zvyšuje pravdepodobnosť poliekového poškodenia. Predpokladá sa, že adekvátna informovanosť pacientov a zdravotníckych pracovníkov o riziku a o možných spôsoboch jeho zníženia má potenciál významne redukovať výskyt nežiaducich účinkov. V našej práci sa snažíme poukázať na reálne nebezpečenstvo výskytu poliekového poškodenia obličiek počas farmakoterapie s dôrazom na nesteroidové antiflogistiká. Účelom je zvýšenie povedomia o dôležitosti zohľadnenia renálneho rizika liečiv pri preskripčnom rozhodovaní a pri poučení pacienta pri výdaji voľnopredajných liekov.

Keywords: poliekové poškodenie obličiek, nesteroidové antiflogistiká, nežiaduci účinok, zlyhanie obličiek, nefrotoxicita

Drug-induced renal injury with regard to non-steroidal anti-inflammatory drugs

Drug-induced renal injury represents a frequently discussed, yet, in clinical medicine, often underestimated problem. Physicians of various specializations encounter adverse drug reactions affecting the kidneys. The importance of the issue is underlined by the high number of drugs with nephrotoxic potential. Non-steroidal anti-inflammatory drugs are among the most prescribed drug groups worldwide, with numerous preparations being available over the counter. Active substances belonging to this group have non-negligible potential to cause drug-induced renal injury. The risk is accentuated in the case of concomitant use of other drugs capable of inducing a worsening of kidney function. The presence of dehydration and diseases affecting the kidneys further increase the likelihood of drug-induced damage. Adequate awareness among patients and healthcare professionals of this risk and the possible ways of its reduction is assumed to have considerable potential to reduce the incidence of adverse drug reactions. The present paper aims to highlight the risk of drug-induced renal injury during pharmacotherapy with an emphasis on non-steroidal anti-inflammatory drugs. The purpose is to raise the awareness of the importance of taking into account the renal risk when prescribing a drug and educating patients while handing them an over-the-counter medication.

Keywords: drug-induced renal injury, non-steroidal anti-inflammatory drugs, adverse effect, kidney failure, nephrotoxicity

Published: 1. prosinec 2012


Reference

 1. Bach PH, Bonner FW, Bridges JW, Lock EA (Eds.). Nephrotoxicity: Assesment and Pathogenesis. Chichester; Willey, 1982: 554.
 2. Rossert J. Drug-induced acute interstitial nephritis. Kidney international 2001; 60: 804-817. Go to original source...
 3. Hegyi L, Krajčík Š (Eds.). Geriatria pre praktického lekára. 1. vyd. Bratislava; HERBA, 2004: 298.
 4. Stollberger C, Finsterer J. Did thirst-blockers like angiotensin-converting-enzyme inhibitors, sartans, serotonine-re-uptake inhibitors, dopamine agonists/antagonists, or atypical neuroleptics contribute to the exorbitant number of fatalities during the French 2003 heat wave? Pharmacoepidemiol Drug Saf 2007; 16: 1252-1253. Go to original source...
 5. Pirmohamed M, James S, Meakin S, et al. Adverse drug reactions as cause of admission to hospital: prospective analysis of 18 820 patients. BMJ 2004; 329: 15-19. Go to original source...
 6. Aronson JK (Ed.). Meyler´s side effects of drugs: the international encyclopedia of adverse drug reactions and interactions. Amsterdam; Elsevier, 2006: 4192.
 7. Baxter K (Ed). Stockley´s drug interactions (ninth edition). London; Pharmaceutical Press, 2010: 1792.
 8. Davies DM (Ed.). Textbook of adverse drug reactions. Fourth edition. Oxford; Oxford University Press, 1991: 879.
 9. Krajčík Š, Tatranská T, Gadušová M, Mikuš P. Iatrogénne poškodenie obličiek u starších ľudí. Geriatria 2011; 11(3): 125-132.
 10. Michenot F, Sommet A, Bagheri H, Lapeyre-Mestre M, Montastruc JL. Adverese drug reactions in patients older than 70 years during the heat wave occured in France in summer 2003: a study from the French pharmacovigilance database. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2006; 15(10): 735-740. Go to original source...
 11. Simmons LD, Botting MR, Hla T. Cyclooxygenase isozymes: The biology of prostaglandin synthesis and inhibition. Pharmacol Rev 2004; 56(03): 387-437. Go to original source...
 12. Osborn JL, Kopp UC, Thames MD, DiBona GF. Interactions among renal nerves, prostaglandins, and renal arterial pressure in the regulation of renin release. Am J Physiol 1984; 247(5): 706-713. Go to original source...
 13. Catella-Lawson F, McAdam B, Morrison B, et al. Effects of specific inhibition of cyclooxygenase-2 on sodium balance, hemodynamics, and vasoactive eicosanoids. J Pharmacol Exp Ther 1999; 289(2): 735-741.
 14. Dequeker J, Hawkey C, Kahan A, et al. Improvement in gastrointestinal tolerability of the selective cyclooxygenase (COX) -2 inhibitor, meloxicam, compared with piroxicam: results of the safety and efficacy large-scale evaluation of cox-inhibiting therapies (Select) trial in osteoarthritis. Brit J Rheumatol 1998; 37(9): 946-951. Go to original source...
 15. Hawkey C, Kahan A, Steinbruck K, et al. Gastrointestinal tolerability of meloxicam compared to diclofenac in osteoartfritis pacients. Brit J Rheumatol 1998; 37(9): 937-945. Go to original source...
 16. Whelton A, Schulman G, Wallemark C, et al. Effects of celecoxib and naproxen on renal function in the elderly. Arch Int Med 2000; 160: 1465-1470. Go to original source...
 17. Swan SK, Rudy DW, Lasseter KC, et al. Effect of cyclooxygenase-2 inhibition on renal function in elderly persons receiving a low salt diet. Ann Intern Med 2000; 133: 1-9. Go to original source...
 18. Whelton A, Maurath CL, Verburg KM, Geis GS. Renal safety and tolerability of celecoxib, a novel cyclooxygenase-2 inhibitor. Am J Ther 2000; 7: 159-175. Go to original source...
 19. Pairet M, VanRyn J (Eds). COX-2 Inhibitors. Basel-Boston-Berlin; Birkhäuser, 2004: 249. Go to original source...
 20. Antillon M, Cominelli F, Lo S, et al. Effects of oral prostaglandins on indomethacin induced renal failure in patients with cirrhosis and ascites. J Rheumatol Suppl 1990; 20: 46-49.
 21. Murray MD, Brater DC, Tierney WM. Ibuprofen-associated renal impairment in a large general internal medicine practice. Am J Med Sci 1990; 299(4): 222-229. Go to original source...
 22. Walter AN, Lenz TL. Hydratation and medication use. Am J Lifestyle Med 2011; 5(4): 332-335. Go to original source...
 23. Gorski T, Cadore EL, Pinto SS, et al. Use of NSAIDs in triathletes: prevalence, level of awareness and reasons for use. Br J Sports Med 2011; 45: 85-90. Go to original source...
 24. Hudec R, Božeková L, Kriška M, Kořínková V, Magálová T. Nežiaduci účinok lieku a jeho hodnotenie. Klin Farmakol Farm. 2006; 20(4): 223-225.
 25. Douthwaite AH. Recent advances in medical diagnosis and treatment. BMJ 1938; 1: 1143-1146. Go to original source...
 26. Johnson AG, Nguyen TV, Day RO. Do nonsteroidal anti-inflammatory drugs affect blood pressure? A meta-analysis. AnnIntern Med 1994; 121(4): 289-300. Go to original source...
 27. Bombardier C, Laine L, Reicin A, et al. Comparison of upper gastrointestinal toxicity of rofecoxib and naproxen in patients with rheumatoid arthritis. New Engl J Med 2000; 343(21): 1520-1528. Go to original source...
 28. Varga Z, Kristova V, Kriska M. Kardiovaskulárne riziko nesteroidových antiflogistík - klinický dopad a možné mechanizmy. Klin Farmakol Farm 2011; 25(3): 131-136.
 29. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: the Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2012; 33: 1787-1847.
 30. Gajdošík J, Brukkerová D, Kriška M, Svoreňová A. Poznáme dostatočne ochotu pacienta dodržiavať pokyny lekára? Prakt Lék 2007; 87(2): 103-107.
 31. Plantinga L, Grubbs V, Sarkar U, et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drug use among persons with chronic kidney disease in the United States. Ann Fam Med 2011; 9: 423-430. Go to original source...
 32. Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ (Eds). Basic and clinical pharmacology, 11th edition. McGraw-Hill, 2009: 1232.
 33. Tatro DS (Ed.). Drug interaction facts. Wolters Kluwer Health; 2010: 2192.
 34. Pannu N, Nadim NK. An overview of drug-induced acute kidney injury. Crit Care Med 2008; 36(Suppl.): 216-223. Go to original source...
 35. vanBoxtel CJ, Santoso B, Edwards IR (Eds.). Drug benefits and risks: international text book of clinical pharmacology. Chichester; Willey, 2001: 734.
 36. Farber BF, Moellering RC. Retrospective study of the toxicity of preparations of vancomycin from 1974 to 1981. Antimicrob Agents Chemother 1983; 23(1): 138-141.
 37. Widemann BC, Adamson PC. Understanding and managing methotrexate nephrotoxicity. The Oncologist 2006; 11: 694-703. Go to original source...
 38. Haľko J. Cytostatiká in Riziko liekov v medicínskej praxi. Kriška M (Ed.), Sap 2000: 265-285.
 39. Hardman JG, Limbird LE (Eds.). Goodman & Gilman´s The pharmacological basis of therapeutics - tenth edition. New York; McGraw-Hill, 2001: 2045.
 40. Yao X, Panichpisal K, Kurtzman N, Nugent K. Cisplatin nephrotoxicity: a review. Am J Med Sci 2007; 334(2): 115-124. Go to original source...
 41. Humphreys BD, Soiffer RJ, Magee CC. Renal failure associated with cancer and its treatment: an update. J Am Soc Nephrol 2005; 16: 151-161. Go to original source...
 42. Condit PT, Chanes RE, Joel W. Renal toxicity of methotrexate. Cancer 1969; 23: 126-131. Go to original source...
 43. Rajec J, Mego M. Protinádorová liečba u pacientov s renálnou insuficienciou. Onkológia 2011; 6(2): 103-107.
 44. Gaston RS. Chronic calcineurin inhibitor nephrotoxicity: reflections on an evolving paradigm. Clin J Am Soc Nephrol 2009; 4(12): 2029-2034. Go to original source...
 45. Svojanovský J, Ševela K, Souček M. Kontrastní látkou indukovaná nefropatie. Interní Med 2011; 13(5): 205-208.
 46. Naughton CA. Drug-induced nephrotoxicity. Am Fam Physician 2008; 78(6): 743-750.
Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.