Vstup do systému:

Přihlášení

Klinická farmakologie a farmacie

Klin Farmakol Farm 2008: 22(1):

Percepcia rizika pri antiagregačnej preventívnej terapii

Risk perceptions in the antiaggregation preventive therapy

Milan Kriška1,2, Ján Rajec3, Ján Kriška4, Ewald Ambrózy3, Ján Gajdošík5, Andrej Dukát3
1Farmakologický ústav Lekárskej fakulty UK, Bratislava
2Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
3II. interná klinika LF UK, FN Bratislava
4Blue Ridge Cardiology. MtAiry, NC, USA
5Všeobecný lekár, Nové Zámky
Klíčová slova: Kľúčové slová: percepcia rizika, bezpečnosť liekov, adherencia ku terapii, antitrombotiká, aspirín.

Množstvo dôkazov dokladuje význam preventívnej farmakoterapie antitrombotikami pri prevencii náhlych tromboembolických príhod a na druhej strane existuje nezanedbateľné riziko pre pacienta. Krvácanie a ďalšie nežiaduce účinky často limitujú podávanie antitrombocytárnych liekov základnej línie. Známy je gastrointestinálny dyskomfort a provokácia astmatických záchvatov pri aspiríne. Lepšiu toleranciu má klopidogrel. Neadekvátna percepcia rizika môže negatívne ovplyvniť preskripčné rozhodovanie lekárov a adherenciu k liečbe u pacientov. V prehľadnom článku doplnenom príkladmi z cielených štúdií autori poukazujú na limity bezpečnosti vybraných liečiv.

There is high level of evidence available to prove the efficacy of preventive antithrombotic therapy in the reduction of acute vascular events. On the other hand, there is considerable risk associated with this therapy. Bleeding and other adverse drug reactions often limit the usage of the basic antiplatelet drug, that is aspirin. Clopidogrel has proved better tolerance as well as effectivity in this setting. The inadequate drug risk perception may negatively influence the prescriptive decisions of doctors and patients´ adherence to the treatment. The authors of the review article aimed to show the limits of the chosen drugs.


Plná verze článku

« Návrat zpět »

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.