Klin Farmakol Farm 2008: 22(1): 11-14

Percepcia rizika pri antiagregačnej preventívnej terapii

Milan Kriška1,2, Ján Rajec3, Ján Kriška4, Ewald Ambrózy3, Ján Gajdošík5, Andrej Dukát3
1 Farmakologický ústav Lekárskej fakulty UK, Bratislava
2 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
3 II. interná klinika LF UK, FN Bratislava
4 Blue Ridge Cardiology. MtAiry, NC, USA
5 Všeobecný lekár, Nové Zámky

Množstvo dôkazov dokladuje význam preventívnej farmakoterapie antitrombotikami pri prevencii náhlych tromboembolických príhod a na druhej strane existuje nezanedbateľné riziko pre pacienta. Krvácanie a ďalšie nežiaduce účinky často limitujú podávanie antitrombocytárnych liekov základnej línie. Známy je gastrointestinálny dyskomfort a provokácia astmatických záchvatov pri aspiríne. Lepšiu toleranciu má klopidogrel. Neadekvátna percepcia rizika môže negatívne ovplyvniť preskripčné rozhodovanie lekárov a adherenciu k liečbe u pacientov. V prehľadnom článku doplnenom príkladmi z cielených štúdií autori poukazujú na limity bezpečnosti vybraných liečiv.

Klíčová slova: Kľúčové slová: percepcia rizika, bezpečnosť liekov, adherencia ku terapii, antitrombotiká, aspirín.

Risk perceptions in the antiaggregation preventive therapy

There is high level of evidence available to prove the efficacy of preventive antithrombotic therapy in the reduction of acute vascular events. On the other hand, there is considerable risk associated with this therapy. Bleeding and other adverse drug reactions often limit the usage of the basic antiplatelet drug, that is aspirin. Clopidogrel has proved better tolerance as well as effectivity in this setting. The inadequate drug risk perception may negatively influence the prescriptive decisions of doctors and patients´ adherence to the treatment. The authors of the review article aimed to show the limits of the chosen drugs.

Keywords: Key words: risk perceptions, safety of drugs, adherence to the treatment, aspirin.

Zveřejněno: 1. duben 2008


Reference

 1. Antithrombotic Trialists Collaboration 2002: Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, mycardial infarction, and stroke in high risk patients. BMJ 2002; 324: 71-86. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Bhatt Dl Intensifying Platelet Inhibition-Navigating between Scilla and Charybdas, N Engl J Med 2007; 257: 2078-2081.
 3. Cohen M. Edit. Antithrobotic therapy in cardiovascular patients. Am J Cardiol CME series 2005.
 4. http://Medsopecomm/viewarticle/2007.
 5. Wiviott SD, Braunwald E, McCabe CH, a spol. Prasugrel versus clopidogrel in patients with acute coronary syndrome. N Engl J Med 2007; 357: 2001-2015. Přejít k původnímu zdroji...
 6. COMMIT Collaborative group, Lancet 2005; 366: 201-206.
 7. Wang TH, Bhatt DL, Fox KA, et al. An analysis of mortality rates with dual antiplatelet therapy in the primary prevention population the CHARISMA trial. Eu Heart J 2007; DOI: 10.10/eurheartj/ehm274.
 8. Serebruany VL. Agressive antiplatelet strategies: time to reconsidered Eu Heart J 2007; DOI: 10.10/eurheartj/ehm274. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Chew DP, Bhatt DL, Sapp S, Topol EJ. Increased mortality with oral platelet glykoprotein IIb/IIa antagonists: a metaanalysis of phase III multicenter trials. Circulation 2001; 103: 201-206. Přejít k původnímu zdroji...
 10. WAVE trial investigators: Oral anticoagulant and antiplatelet therapy and peripheral artery disease. N Engl J Med 2007; 357: 217-227. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Moler ER Editorial, Atherothrobosis-Wave goodbye to combined anticoagulation and antiplatelet therapy? N Engl J Med; 357: 293-296.
 12. Paty I, et al. Neutralisation by avoiding of anticoagulant activity of biotinylated idraparinux the first reversible long acting anticoagulant. Congress of Haemostasis 2007, 10 July.
 13. Reynolds H. Arch Internat Med 2007; 167: 2054-2060.
 14. Rybár I, Masarik P, Rovenský J, Hlísta M, Hyrdel R, Kriška M. Incidencia symptomatických gastrointestinálnych vredov, gastrointestinálneho krvácania a perforácie vo vzťahu k liečbe nesteoidovými analgetikami. Rheumatológia. 2007; 21: 77-81.
 15. Elwood P, Baigent C. Aspirin for everyone older than 50?. BMJ 2005, 330 (7505): 1440-1443. Přejít k původnímu zdroji...
 16. Nelson MR, Liew D, Betram M, et al. Epidemiological modelling of routine use of low dose aspirin for the primary prevention of coronary heart disease and stroke in those aged >=70. BMJ 2005; 330 (7503): 1306. Přejít k původnímu zdroji...
 17. Campbell CH L, et al. Low-Dose aspirin best for cardiovascula disease prevention. JAMA 2007; 297: 2018-2024. Přejít k původnímu zdroji...
 18. Schrör K. Aspirin, ,Resistance" or, ,Non-Responsiveness". Druckerei Lichius, Frechen 2004; 96.
 19. Tantry US, Bliden KP, Gurbel PA. Resistance to antiplatelet drugs: current status and future research. Exp Opin Pharmacother 2005, 6: 2027-2045. Přejít k původnímu zdroji...
 20. Tatro DS. Drug interaction facts 2002. Facts and Comparisons. Wolters Kluwer Company.
 21. Rajec J, Kriška M, Hudec R, Bublová A Nesteroidové antiflogistiká- organotoxicita a klinicky významné interakcie. Interná Medicína 2007; 7 (2): 541-545.
 22. Rang and Dales Pharmacology, Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flowew RJ, Churchil Livingstone Elsevier 2007, Haemostasis and thrombosis 342-343.
 23. The ESPRIT Study Group Aspirin plus dipyridamole versus aspirin alone after cerebral ischaemia of arterial origin (ESPRIT). Randomised controlled trial. Lancet 2008; 357: 1665-1673.
 24. Diener H CH, Sacco R, Yusuf S. Rationale, design and baseline data of a randomized double blind, controlled trial comparing two antithrobotic regimens (a fixed-dose combinationn of extended release dipyridamole plus ASA with clopidogrel and telmisartan versus placebo in patinents with stroke: the Prevention Regime for Effectively Avoiding Second Strokes Trial (PRoFESS). Cerebrovasc. Diesease 2007; 23: 368-380. Přejít k původnímu zdroji...
 25. Anonymus. Aspirin prophylaxis for heart patients may be less effective in women. http://www.medscape.com.viewarticle/556364?src=mp.
 26. Ding EL, Powe NR, Manson JE, et al. Sex differences in perceived risks, distrust, and willinness to participate in clinical trials. A randomised study pf cardiovasular prrevention trial. Arch. Int. Med 2007; 167: 905-991. Přejít k původnímu zdroji...
 27. Aronson J. K Risk perception in drug therapy. Brit J Clin Pharmacol 2006; 62: 35-137. Přejít k původnímu zdroji...
 28. Lassova M, Rajec J, Lassan S, et al. Perception of Drug Risk in the database of Drug information centre in Bratislava Bratisl. Lek Listy 2007; 1006: 521-527.
 29. Hohl CM, Dankoff J, Colacone A, Afilalo M. Polypharmacy, adverse drug-related events, and potential adverse drug interactions in elderly patients presenting in emergency department. Ann Emerg Med 2001, 38: 666-671. Přejít k původnímu zdroji...
 30. Rocca B, Patrono C. Determinants of the interindividual variability in response to antiplatelet drugs. J Tromb Haemost 2005: 8: 1597-1602. Přejít k původnímu zdroji...
Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.