Klin Farmakol Farm 2005: 19(2): 121-123

Postavenie lamotrigínu v liečbe bipolárnej depresie

MUDr. Lívia Vavrušová
Psychiatrická klinika SPAM FN Ružinov, Bratislava

Niektoré antiepileptiká (antikonvulzíva) sa stali významnými liekmi v liečbe bipolárnej poruchy ako tymptofylaktiká. Do skupiny antikonvulzív zaraďujeme lieky s rôznymi mechanizmami pôsobenia, účinnosti a vedľajších účinkov. Lamotrigín si našiel pevné miesto v liečbe bipolárnej depresie. Medzinárodná skupina vytvárajúca terapeutické odporúčania pre liečbu bipolárnej depresie potvrdila, že lamotrigín je liekom bipolárnej depresie s úrovňou dôkazov kategórie 1, čiže liekom s najlepším stupňom dôkazov účinnosti pre liečbu danej klinickej jednotky.

Klíčová slova: Kľúčové slová: antikonvulzíva, lamotrigín, bipolárna depresia.

The role of lamotrigine in bipolar depression treatment

Anticonvulsants have assumed major importance in the treatment of bipolar disorder as mood stabilizers. Anticonvulsants are not a single therapeutic class, but are composed of multiple distinct subclasses with various mechanisms of action, efficacies, and side effects. Lamotrigine has found its place in the treatment of bipolar depression. International Consensus Group on Bipolar Depression Treatment Guidelines have confirmed lamotrigine to be the drug for treatment of bipolar depression with category 1 data.

Keywords: Key words: anticonvulsantsm, lamotrigine, bipolar depression.

Zveřejněno: 1. leden 2006


Reference

 1. Schatzberg AF, Nemeroff CB, eds. Textbook of Psychiatry, 3rd ed. Washington D.C., American Psychiatric Press, 2003.
 2. Gee NS, a kol. J. Biol. Cem. 1996; 271: 5768-5776.
 3. Stahl SM. Psychopharmacology of Anticolvunsants: Do all Anticonvulsants Have the same mechanism of Action?, J. Clin. Psychiatry, 65: 2, February, 2004: 149-150.
 4. International Consensus Group on Bipolar I Depression Treatment Guidelines, J. Clinical Psychiatry, 2004; 65: 1-9.
 5. Calabrese JR, Bowden CL, Sachs GS, a. kol. A double blind placebo controlled study of lamotrigine monotherapy in outpatients with bipolar I depression., J. Clin. Psychiatry, 1999; 60: 79-88. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Calabrese JR, Bowden CL, Sachs G, a kol. A placebo controlled 18 month trial of lamotrigine and lithium maintenance treatment in recently depressed patients with bipolar disorder., J. Clin. Psych., 2003; 64: 1013-1024. Přejít k původnímu zdroji...
 7. White HS. J. Clin. Psychiatry, 2003; 64: (Suppl. 8): 5-8.
 8. Tohen M, Vieta E, Calabrese J, a kol.: Efficacy of olanzapine and olanzapine - fluoxetine combination in the treatment of bipolar I depression. Arch. Gen. Psychiatry, 2003; 60: 1079-1088. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Vavrušová L. Bipolárna depresia In: Vavrušová L. ed. Bipolárna porucha, Vydavateľstvo Osveta, Martin, 2004: 194-204.
 10. Češková E. Antikonvulziva v psychiatrii In Vavrušová L. ed. Bipolárna porucha, Vydavateľstvo Osveta, Martin, 2004; 114-129.
Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.