Vstup do systému:

Přihlášení

Klinická farmakologie a farmacie

Klin Farmakol Farm 2005; 19:

Postavenie lamotrigínu v liečbe bipolárnej depresie

The role of lamotrigine in bipolar depression treatment

MUDr. Lívia Vavrušová
Psychiatrická klinika SPAM FN Ružinov, Bratislava
Klíčová slova: Kľúčové slová: antikonvulzíva, lamotrigín, bipolárna depresia.

Niektoré antiepileptiká (antikonvulzíva) sa stali významnými liekmi v liečbe bipolárnej poruchy ako tymptofylaktiká. Do skupiny antikonvulzív zaraďujeme lieky s rôznymi mechanizmami pôsobenia, účinnosti a vedľajších účinkov. Lamotrigín si našiel pevné miesto v liečbe bipolárnej depresie. Medzinárodná skupina vytvárajúca terapeutické odporúčania pre liečbu bipolárnej depresie potvrdila, že lamotrigín je liekom bipolárnej depresie s úrovňou dôkazov kategórie 1, čiže liekom s najlepším stupňom dôkazov účinnosti pre liečbu danej klinickej jednotky.

Anticonvulsants have assumed major importance in the treatment of bipolar disorder as mood stabilizers. Anticonvulsants are not a single therapeutic class, but are composed of multiple distinct subclasses with various mechanisms of action, efficacies, and side effects. Lamotrigine has found its place in the treatment of bipolar depression. International Consensus Group on Bipolar Depression Treatment Guidelines have confirmed lamotrigine to be the drug for treatment of bipolar depression with category 1 data.


Plná verze článku

« Návrat zpět »

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.