Klin Farmakol Farm 2005: 19(2): 89-94

Malárie a její léčba

Zdeněk Fendrich
Katedra farmakologie a toxikologie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze

Malárie je nejčastější importovaná protozoární tropická choroba, s kterou se, čím dál častěji u našich turistů a stejně tak u běženců z endemických oblastí, může setkat i praktický lékař. K přenosu a šíření malárie je důležitý prvok Plazmodium a vektor choroby, což je samička komára druhu Anopheles. Pro člověka jsou patogenní čtyři paraziti: P. vivax, P. ovale, P. falciparum a P. malariae. Vývojový cyklus probíhá tedy ve dvou hostitelích. Sexuální vývoj je soustředěn na zažívací trakt komára a asexuální vývoj, během kterého dochází ke klinickým atakům, probíhá v erytrocytech člověka. U malárie je nejdůležitější léčba intraerytrocytárních forem parazita, které jediné vyvolávají klinické symptomy. Podle typu parazita rozeznáváme několik forem malárie. P. vivax a P. ovale způsobují tzv. „benigní“ terciánu, kdy se záchvaty horečky opakují za 48 hod., tedy každý třetí den. P. falciparum vyvolává nejnebezpečnější tzv. maligní terciánu, na kterou umírá několik milionů lidí ročně a konečně P. malariae působí tropickou kvartánu, kdy se záchvaty horečky opakují po 72 hod, tzn. každý čtvrtý den. Pro terapii akutních záchvatů se používají např. chlorochin a jeho deriváty, chinin a látky jemu podobné např. meflochin, některá antibiotika (např. doxycyklin a klindamycin) a některá další relativně novější antimalarika jako halofantrin, artesonat a atovachon. Jaterní formy parazita (tzv. hypnozoity) mohou být léčeny jmenovitě primachinem, který je důležitý u všech druhů plazmodií s výjimkou P. falciparum a P. malariae, což jsou jediné dva druhy parazita, které hypnozoity netvoří. Naproti tomu eradikace gametocytů jmenovitě primachinem a pyrimetaminem je důležitá pouze v endemických oblastech, aby se zabránilo dalšímu šíření nejnebezpečnější malárie způsobené P. falciparum.

Klíčová slova: Klíčová slova: malárie, schizontocidní (supresivní) látky, antimalarika proti hypnozoitům, antimalarika proti gametocytům.

Malaria and its treatment

Malaria is the most frequent imported protozoan tropical disease. Nowadays even general practitioners can more frequently come into contact with the disease when treating our tourists returning or migrants coming from endemic areas. Transmission and propagation of malaria requires a Plasmodium protozoan and a disease vector, the female Anopheles mosquito. The following four parasites are pathogenic for man: P. vivax, P. ovale, P. falciparum and P. malariae. Cyclic development of the parasite is therefore limited to two hosts, the mosquito and man. Sexual development of the parasite is located in the intestinal tract of the mosquito and asexual development, during which clinical symptoms of the acute attacks appear, occurs in human erythrocytes. The treatment of intraerythrocytic forms of the parasite, the only ones which produce clinical symptoms, is essential. According to the type of parasite several forms of malaria can be distinguished. P. vivax and P. ovale cause so called “benign“ tertian malaria recurring at approximately 48-hour intervals, i. e. each third day. P. falciparum produces malignant tertian malaria with the highest mortality rate which is responsible for several millions of victims every year and, finally, tropical quartan malaria recurring at approximately 72-hour intervals, i. e. each fourth day, which is produced by P. malariae. For treatment of the acute attacks of malaria the following drugs can be used: chloroquine and its derivatives, quinine and similar drugs such as mefloquine, certain antibiotics such as doxycycline, clindamycin and some other antimalarial drugs such as halofantrin, artesunate and atovaquon. Hepatic forms of parasite, so called hypnozoites, can be treated specifically by primaquine which is of importance in P. vivax and P. ovale but not in P. falciparum and P. malariae because they never form hypnocytes. On the other hand eradication of gametocytes by primaquine or pyrimethamine is important in P. falciparum malaria in endemic areas in order to prevent further dissemination of this dangerous disease.

Keywords: Key words: Malaria, schizontocidal (suppressive) drugs, antimalarial drugs against hypnozoites, drugs against gametocytes.

Zveřejněno: 1. leden 2006


Reference

 1. Nguwa CN (Ed). Malaria pp. 154-165 In: Therapeutic Basis of Clinical Pharmacy in the Tropics. Macmillan Publishers Ltd, London 1986.
 2. Fendrich Z. Antiprotozoární látky - malárie In: Lincová D, Fraghali H, et al: Základní a aplikovaná farmakologie. Galén a Karolinum, Praha 2002: 488-492.
 3. Scheibel LW. Antiprotozoal drugs. In: Modern Pharmacology with Clinical Applications. Craig CR and Stitzel RE (eds), 6th ed., Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2004: 606-620.
 4. Hartman J, Limbird L, Gilman A, (Eds). Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. 10th rd., New York, McGraw-Hill, 2001.
 5. Rang HP, Dale MM, Ritter JM. Pharmacology Fourth Ed., Churchill Livingstone, Edinburgh 1999: 726-734.
 6. Nohýnková E, Stejskal F. Malárie. Interní Med 2/2005.
 7. Grahame-Smith DG, Aronson JK. Oxford Textbook of Clinical Pharmacology and Drug Therapy. Oxford University Press Inc., New York, 2002: 214-217.
 8. Mikcomedex.
 9. AISLP - aktuální verze.
Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.