Aktuality

reklama

Z posledního čísla

Užívání přípravků ze zlatobýlu obecného (Solidago virgaurea) neovlivňuje metabolizmus současně podávaných léčiv

Veronika Tománková, Adéla Vlčková, Pavel Anzenbacher, Petr Bachleda, Eva Anzenbacherová

Účel studie: Solidago virgaurea „zlatobýl“ je léčivá rostlina zajímavá z pohledu biologických účinků, známých již ve starověku (1, 2). Obsahovými látkami rodu Solidago jsou flavonoidy, fenolové kyseliny a jejich glykosidy, polysacharidy a další sloučeniny (3). Je známo, že Solidago virgaurea vykazuje diuretické, protizánětlivé a nově popsané protinádorové, antimikrobiální, sedativní a hypotenzní účinky (1, 2). Zejména flavonoidy a fenolický diglukosid – leiokarposid patří mezi látky, u kterých byla studována řada pozitivních účinků na organizmus; u leiokarposidu je znám mimo jiné jeho vliv na diurézu (3). Cílem této studie bylo zjistit, zda extrakt, odvar a výluh z nati zlatobýlu obecného, Solidaginis virgaureae herba, ovlivňují vlastnosti enzymů I. fáze biotransformace, zejména cytochromů P450 v lidské jaterní mikrozomální frakci a v primárních kulturách lidských hepatocytů. Použité metody: Byly studovány různé koncentrace extraktu, odvaru a výluhu ze Solidaginis virgaureae herba, vyjádřené v mg sušiny na ml vody (0,042 mg/ml; 0,083 mg/ml a 0,167 mg/ml). Enzymové aktivity byly stanoveny pomocí metody HPLC; exprese proteinů pomocí metody Western blotu. Výsledky: Aktivity a exprese proteinů CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2D6 a CYP3A4 vykazovaly relativně malé změny po ovlivnění testovanými vzorky v lidských hepatocytech i v lidské jaterní mikrozomální frakci, ve všech studovaných koncentracích. Závěr: Na základě získaných výsledků enzymových aktivit a množství proteinu lze předpokládat, že testované vzorky signifikantně neovlivňují metabolizmus současně podávaných léčiv a jejich užívání pravděpodobně nevede ke klinicky významným lékovým interakcím.

Antifosfolipidový syndrom a trombóza

Petr Dulíček

V článku je popsán případ muže s náhodným záchytem protilátky typu lupus antikoagulans a postoperační trombózou. Krátce po vysazení farmakologické profylaxe došlo k rozvoji hluboké žilní trombózy. Terapie warfarinem byla obtížně nastavitelná, navíc komplikovaná řídnutím vlasů a progresí trombózy. Proto byla zahájena terapie rivaroxabanem, při které došlo k plné rekanalizaci postižené žíly. U nemocného byla indikována dlouhodobá antikoagulační terapie.

Užívanie, postoje a znalosti laickej verejnosti na Slovensku o výživových doplnkoch

Tatiana Kimáková, Lenka Hrnková, Zuzana Koblišková

Účel štúdie: Cieľom štúdie bolo hodnotiť užívanie výživových doplnkov laickou verejnosťou na Slovensku, identifikovať ich postoje a znalosti o týchto produktoch. Použité metódy: Dotazníkový prieskum na vzorke 256 respondentov prebiehal v období október až december 2014 elektronickým zberom. Hodnotilo sa užívanie výživových doplnkov a vedomostné znalosti respondentov o výživových doplnkoch formou vyjadreného súhlasu so stanovenými tvrdeniami všeobecného charakteru a tvrdeniami vyjadrujúcimi bezpečnosť a účinnosť výživových doplnkov. Výsledky sa spracovali deskriptívne pomocou Microsoft Excel. Výsledky: Až 64,5 % respondentov užíva výživové doplnky a to občas (49,8 %). Najčastejším miestom ich nákupu je lekáreň (55,8 %). Výživové doplnky sa najčastejšie užívajú z dôvodu prevencie ochorení (30,0 %) a ide najmä o doplnky obsahujúce vitamíny. 57,0 % respondentov konštatovalo dostatok informácií o výživových doplnkoch, za hlavný zdroj informácií označili internet (23,8 %), lekárnika (18,6 %) a lekára (14,6 %). Len 21,5 % respondentov užíva výživové doplnky na základe odporúčania lekára a 11,5 % na odporúčanie lekárnika. Ako oblasti s vyššou vedomostnou úrovňou respondentov bolo identifikované vnímanie rozdielu medzi výživovým doplnkom a liekom (78,1 %), vedomosť, že výživový doplnok je dostupný bez lekárskeho predpisu (72,0 %) a že jeho užívanie je vhodné konzultovať s odborníkom (71,3 %). 58,5 % respondentov vedelo, že výživový doplnok nie je liek, ale len 25,3 % z nich vedelo, že patrí medzi potraviny na špeciálne výživové účely. 34,0 % respondentov považovalo výživové doplnky za úplne bezpečné a 19,6 % si myslelo, že sú účinné ako lieky. Záver: Štúdia zistila, že užívanie výživových doplnkov laickou verejnosťou na Slovensku je porovnateľné s ostatnými krajinami. Hodnotenie vedomostnej úrovne ukázalo vnímanie a postoje laickej verejnosti k účinnosti, bezpečnosti a všeobecným charakteristikám výživových doplnkov. Zodpovedné a bezpečné užívanie výživových doplnkov však vyžaduje vyššiu angažovanosť zdravotníckych pracovníkov.

Vybrané články

Léčba astmatu 2015

Václav Špičák

Astma je chronickým zánětem dýchacích cest. Představuje vážné sociální a ekonomické břemeno, pro které vznikla pod záštitou WHO Globální iniciativa pro astma. Výsledkem byla v r. 1995 první globální strategie diagnostiky, léčby a prevence průduškového astmatu. V roce 1996 jsme se přihlásili k této iniciativě založením České iniciativy pro astma. Zavedením nové strategie se snížila u nás hospitalizace pro astma a zlepšila se kvalita života astmatiků. Současná léčba astmatu se opírá o poslední verzi Globální iniciativy 2014 a naše odborné společnosti alergologů a pneumologů připravily společný doporučený postup diagnostiky a léčby astmatu.

Možnosti terapie inzulinem v roce 2015

Denisa Janíčková Žďárská, Pavlína Piťhová, Milan Kvapil

Klinická praxe si vynutila vývoj nových typů inzulinových bazálních analog. Vyznačují se menší intraindividuální variabilitou účinku, což znamená lepší predikovatelnost efektu a snížení rizika zejména noční hypoglykémie. Řadíme do této skupiny inzulin degludec, inzulin glargin v koncentraci 300 IU a pegylovaný inzulin lispro, který navíc vykazuje větší afinitu k účinku přímo v jaterní buňce. Všechny tři nové typy bazálních analog zlepší bezpečnost terapie diabetu 1. i 2. typu. Své místo v terapii si stále udržují premixovaná analoga, jejichž výhodou je současná intervence glykémie nalačno i postprandiálně. Jsou určeny zejména pro pacienty se stabilním životním režimem.

Peritoneální dialýza

Vladimíra Bednářová

Peritoneální dialýza je jednou z možností léčby chronického selhání ledvin. Je metodou léčby 1. volby u pacientů, kteří jsou indikováni k transplantaci ledvin od zemřelého dárce. Princip metody spočívá v odstraňování látek a vody přes peritoneum do dialyzačního roztoku napuštěného do dutiny břišní. Peritoneální dialýzu si provádí pacient doma a na kontrolu dochází v měsíčních intervalech do dialyzačního centra. Dialyzační roztok si napouští a vypouští z dutiny břišní ručně (metoda CAPD – Continual Ambulantory Peritoneal Dialysis), nebo pomocí přístroje (metoda APD – Automatad Peritoneal Dialysis). Do dutiny břišní je trvale zaveden peritoneální katétr. Nejzávažnější komplikací je zánět pobřišnice a retence tekutin. Zánět peritonea se léčí antibiotiky podávanými intraperitoneálně podle citlivosti. Retence tekutin se léčí úpravou dialyzačního rozvrhu (počet výměn), nebo použitím roztoků s vyšší koncentrací glukózy nebo roztoků s polymerem glukózy (icodextrinem) a zvýšením diuretik. Peritoneální dialýza je vhodná pro většinu pacientů se selháním ledvin. Kontraindikováni jsou pacienti se srůsty v dutině peritoneální, s herniemi nebo pacienti se špatnými hygienickými návyky. Metoda zajišťuje lepší kvalitu života, možnost nezávislosti na dialyzačním centru, svobodu cestování, ale vyžaduje aktivní přístup pacienta.Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.