Aktuality

reklama

Z posledního čísla

Mala by sa duálna bronchodilatačná liečba stať prvou voľbou vo farmakoterapii chronickej obštrukčnej choroby pľúc?

Štefan Laššán, Monika Laššánová

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je komplexné, heterogénne ochorenie so vzrastajúcou morbiditou a mortalitou, ktoré nevyhnutne vyžaduje personalizovaný prístup k liečbe pacientov s týmito ochorením. Inhalačné bronchodilatanciá predstavujú najdôležitejšiu liekovú skupinu v liečbe CHOCHP, kam patria predovšetkým dlhodobo pôsobiace inhalačné anticholínergiká (LAMA) a dlhodobo pôsobiace β2-sympatomimetiká (LABA). Rôzny mechanizmus pôsobenia LAMA a LABA má za dôsledok synergické zvýšenie ich bronchodilatačného účinku. Predkladaná práca diskutuje potrebu maximálnej bronchodilatácie, zabezpečenej duálnou bronchodilatáciou, hneď od začiatku ochorenia, pre všetky kategórie pacientov s CHOCHP podľa klasifikácie GOLD.

Slovo úvodem

MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Odhadovaná glomerulární filtrace dospělých pacientů

Tomáš Šálek

Glomerulární filtrace je nejdůležitější ukazatel renálních funkcí. Znalost glomerulární filtrace je klíčová pro dávkování léků, které jsou vylučovány ledvinami. To může být obzvláště důležité při terapeutickém monitorování léčiv. Referenční metodou pro stanovení glomerulární filtrace je clearance inulinu. Tato metoda ovšem není dostupná v rutinní klinické praxi. Sérový kreatinin a cystatin C jsou k dispozici pro každodenní používání. Jsou používány odhadované glomerulární filtrace z těchto markerů. V současné době jsou doporučeny u dospělých pacientů odhady podle rovnic mezinárodní pracovní skupiny The Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI).

Vybrané články

Přehled biologické léčby HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu

Tomáš Büchler, Jana Čejková

Rozpoznání významu receptoru HER2/neu pro lidský epidermální růstový faktor bylo velkým pokrokem v individualizaci léčby pacientek s karcinomem prsu. HER 2 je klíčovým regulátorem apoptózy nádorových buněk. Nadměrná exprese HER2 umožňuje trvalou aktivaci signálních cest a působí jako faktor podněcující nádorový růst u karcinomu prsu. Biologickou léčbou, která blokuje receptor HER2 je dosaženo zlepšení výsledků léčby. Mezi dostupné látky blokující HER2 receptor se řadí trastuzumub, trastuzumab emtansin, lapatinib a pertuzumab.

Jak změní nová farmaka léčbu diabetu?

Milan Kvapil

Diabetes mellitus 2. typu je heterogenní onemocnění, stávajícími prostředky se nedaří u všech pacientů dosáhnout cílových hodnot kompenzace. Jsou proto hledány a objevovány zcela nové možnosti pro terapii hyperglykémie (inhibitory SGLT 2, gliptiny, agonisté receptoru pro GLP 1). Tato nová farmaka jsou nejméně stejně tak účinná, jako starší typy antidiabetik, jistě jsou však bezpečnější. Klíčovou vlastností je minimální riziko hypoglykémie. Postupně rozšiřují možnosti farmakoterapie diabetu 2. typu a umožňují individuální výběr a nastavení léčby.

Nová léčba symptomatického metastazujícícho bazocelulárního karcinomu či lokálně pokročilého, který není vhodný k chirurgické léčbě nebo radioterapii

Lucie Růžičková Jarešová

L DermaMedEst, s. r. o., Praha Bazocelulární karcinom (bazaliom, BCC) představuje nejčastější nemelanomový kožní nádor, s vysokou incidencí, ale nízkou mortalitou. Je lokálně agresivní, pokročilé nádory dokáží výrazně destruovat okolní tkáně, ale metastazování je velmi vzácné. Terapie BCC záleží na typu a velikosti nádoru. Nejčastěji je volena léčba chirurgická. Další možností je aplikace tekutého dusíku (kryodestrukce tkáně) nebo aplikace imiquimodu (Aldara krém). U rozsáhlých a destruktivních ložisek je v dnešní době dostupná biologická léčba Erivedge. Je registrovaná evropskou agenturou EMA, s účinnou látkou vismodegib. Je prvním inhibitorem signální dráhy Hedgehog v tabletové formě. Dávkování je 1× denně 150 mg. Vismodegib je tedy perorálně dostupný inhibitor signální dráhy Hedgehog. Reistrace byla schválena na základě klinické studie fáze II Erivance.Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.